STAPPEN ZETTEN OM ZORG VOOR MANTELZORGERS BETER TE MAKEN 

Wietske Oegema is alweer 5 jaar beleidsmedewerker Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) bij gemeente Ede. Dat doet zij nog steeds met veel plezier en energie. Een mantelzorger of iemand die ondersteuning nodig heeft zal haar niet zo snel tegenkomen. Wel haar collega’s van het Wmo-loket, die het ‘keukentafelgesprek’ hebben met een cliënt of mantelzorger die hulp of ondersteuning aanvraagt. Haar rol is meer op de achtergrond. Zij geeft samen met haar andere beleidscollega’s advies aan het College van Burgemeester en Wethouders over zorg en welzijn. 

Passende zorg

“Voor mij betekenen de sociale basis en de Wmo dat Ede passende zorg, hulp en ondersteuning biedt die past bij de cliënt die zorg nodig heeft en zijn of haar mantelzorger(s). Het is de bedoeling dat zij mee kunnen blijven doen aan onze Edese samenleving”, begint Wietske.

Voor mantelzorgers die flink belast zijn is er respijtzorg. Ook kan er huishoudelijke hulp worden aangeboden als dat nodig is. Om de mantelzorger te ontlasten en te ondersteunen, is het wellicht mogelijk de cliënt een indicatie te geven voor dagbesteding.

“Ben je mantelzorger, dan kan je contact opnemen met een sociaal werker van Malkander voor hulp en advies. Ook kun je het Mantelzorgtrefpunt bezoeken. Zij kunnen jou helpen met praktische hulp en zij bieden een luisterend oor. Met hun kennis en ervaring kunnen zij inzichtelijk maken wat er nodig is voor jou en degene waar je voor zorgt.” 

Afstemmen en uitvoeren

Als er een hulpvraag binnenkomt dan heeft de Wmo-consulent een maatwerkgesprek (keukentafelgesprek) met de cliënt en de mantelzorger. Samen gaan zij op zoek naar wat er nodig is aan hulp en ondersteuning. Dit kan zijn een hulpmiddel, een vrijwilliger of bijvoorbeeld logeeropvang om de mantelzorger te ontlasten. “De consulent kijkt naar het sociaal netwerk van de cliënt en de mantelzorger die hen kan ondersteunen. Ook kijkt de consulent naar wat zij nog wel zelf kunnen. Als beleidsmedewerker kijk ik naar de wetten en regels die er zijn. Zoals de eigen bijdrage of de indicatiestelling, maar ook het regelen van de inkoop- en subsidieafspraken. Wij maken de kaders en kijken naar wat er al is en wat er nog nodig is en overleggen met de organisaties.” 

Overkomen

Wietske voelt zich betrokken bij Wmo en de mantelzorger. “Het kan iedereen overkomen dat je hulp en ondersteuning nodig hebt. Omdat je ziek bent of dat je als mantelzorger voor iemand zorgt. Het is belangrijk dat hulp en ondersteuning op de goede plek terechtkomen.

Er zijn in Ede veel mooie initiatieven en organisaties die omkijken naar anderen. Als het kan, ga ik weer een kijkje nemen bij deze initiatieven. Zoals bijvoorbeeld bij Koffieluitjes of het Mantelzorgtrefpunt. Mensen die zich met hart en ziel inzetten voor een ander. Het maakt niet uit of dat nu een formele hulpverlener, mantelzorger of vrijwilliger is. Hun inzet motiveert mij om mijn werk zo goed mogelijk te doen.” 

Positieve samenwerking

“Juist voor die mensen die veel voor een ander doen, loop ik graag een stapje harder. In gesprek zijn met inwoners en organisaties: Waar lopen zij tegenaan? Wat kan Ede hier aan doen? Dat ik daarin een rol kan en mag spelen, samen met anderen, geeft mij een voldaan gevoel.” 

BEGRIPPENLIJST 

Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wmo regelt hulp en ondersteuning voor burgers. Hierdoor kunnen zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en blijven deelnemen aan de samenleving. 

Aanvragen ondersteuning vanuit Wmo

Het aanvragen van hulp en ondersteuning vanuit de Wmo regel je via het Wmo-loket van jouw gemeente. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. 

Stappenplan aanvraag ondersteuning

Hulp en ondersteuning vanuit de Wmo kun je als volgt aanvragen: 

  1. Wmo loket

Via het Wmo-loket van je gemeente meld je dat je hulp en ondersteuning nodig hebt. Telefonisch of online kun je een aanvraag indienen. 

  1. Gesprek met de gemeente

De gemeente onderzoekt je probleem en je persoonlijke situatie en kijkt wat er nodig is om dit probleem op te lossen: zelf, via je familie of je omgeving of via de gemeente. 

  1. Voorstel van de gemeente

Binnen 10 dagen krijg je een verslag met daarin een voorstel voor een oplossing. Als je het eens bent met dit voorstel, kun je deze ondertekenen en terugsturen. Binnen 2 weken beslist de gemeente welke voorzieningen je krijgt en in welke vorm. 

  1. Persoonsgebonden budget (Pgb) of hulp in natura

Je kunt kiezen uit twee mogelijkheden van hulp en ondersteuning.

  • Bij een Pgb bepaal je zelf bij wie je de zorg of voorziening inkoopt. Je hebt de leiding over je eigen zorg. Je zoekt zelf je zorgverleners uit, sluit contracten met hen af, maakt een planning en regelt de betalingen. Je houdt zelf de administratie bij. Je stuurt zelf je zorgverleners aan. Dat betekent dat jij hen vertelt hoe jij de zorg of hulp wilt hebben. Je koopt zelf je voorziening in, bijvoorbeeld een rolstoel, met het bedrag dat je krijgt of je regelt de aanpassing van je huis zelf met het bedrag dat je krijgt.
  • Bij zorg in natura bepaalt de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar welke zorgorganisatie of leverancier jou zorg of een voorziening levert. Je kunt dan bijvoorbeeld niet zelf bepalen door wie, hoe laat en hoe je wordt geholpen. Elke gemeente, elke zorgverzekeraar en elk zorgkantoor heeft afspraken gemaakt met een aantal zorgorganisaties en leveranciers. Daar mag je meestal tussen kiezen. Je hebt minder keuze, maar daar tegenover staat dat je zelf niets hoeft te regelen. Je hoeft ook geen administratie bij te houden voor de zorg die je krijgt. 
  1. Bezwaar maken

Ben je het niet eens met de beslissing van de gemeente over je Wmo-aanvraag, omdat je bijvoorbeeld vindt dat de gemeente jouw situatie onvoldoende heeft onderzocht? Dan kun je bezwar aantekenen. 

Sociaal domein

De gemeente heeft haar bestuurstaken onderverdeeld in domeinen. Eén van die domeinen heet het Sociaal domein. Onder dit domein vallen de inspanningen van de gemeente op het gebied van werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd. Binnen dit domein is de gemeente verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning aan de inwoners. 

Sociale basis

De gemeente stimuleert een breed en laagdrempelig aanbod van activiteiten en ondersteuning in de buurt of de wijk. Het is de bedoeling dat inwoners (jong of oud, kwetsbaar of gezond) zo lang mogelijk kunnen meedoen (participeren) aan de samenleving. Dat zij zichzelf kunnen redden en daarbij een beroep kunnen doen op de samenleving (familie, vrienden, buren) voor hulp en ondersteunin

Beleid

Het beschrijven van de gewenste situatie die je wilt bereiken om iets te regelen of op te lossen. Dit doe je door middel van het stellen van doelen, het aangeven hoe je dit wilt bereiken en wanneer.

 © Mantelzorgtrefpunt.nl